Home เอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 15:48 น.

สายวิชาการ

ประกาศ

ข้อบังคับ

หนังสือเวียนและตอบข้อหารือตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารและแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่ง

แบบฟอร์มสำหรับคณะวิชาใช้เพื่อประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ

คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จำแนกตามระดับคุณภาพ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2013 เวลา 16:03 น.