Home ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 พฤษภาคม 2011 เวลา 01:27 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 01:31 น.
 
 แบบฟอร์มที่ใช้บ่อย
คำร้องขอสแกนลายนิ้วมือระบบรักษาความปลอดภัย ดาวน์โหลด
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองบุคลากร ดาวน์โหลด
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ดาวน์โหลด
ใบลาออกจากราชการ ดาวน์โหลด
ใบสมัครพนักงานราชการ ดาวน์โหลด
ใบสมัครงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
ใบสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด
ใบสมัครงาน ข้าราชการ ดาวน์โหลด
เอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดาวน์โหลด
เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ต้นฉบับแก้ไขได้) ดาวน์โหลด
เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (PDF) ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มงานบริหารงานบุคคล
สัญญาจ ้างพนักงานราชการ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้โอน / ย้ายหน่วยงาน ดาวน์โหลด
หนังสือให้ความยินยอม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
แบบกรอก ก.พ.อ. 03 และ ก.พ.อ. 04 แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ดาวน์โหลด
แบบรายงานข้อพันธะผูกพัน ดาวน์โหลด
แบบขออนุมัติจ้างพนักงาน ฯ สายวิชาการ(แบบ ก.บ.พ.01/1) ดาวน์โหลด
แบบขออนุมัติจ้างพนักงานฯ สายบริหารงานฯ (แบบกบพ01/2) ดาวน์โหลด
แบบประเมินพนักงานในมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
แบบประเมินการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
แบบประเมินลูกจ้างมหาวิทยาลัย (PageMaker 7) ดาวน์โหลด
แบบประเมินลูกจ้างมหาวิทยาลัย (pdf) ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลด
แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวน์โหลด
แบบประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ดาวน์โหลด
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน ดาวน์โหลด
ใบสมัครรับการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผู้แทนสมาชิก ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มงานบริหารงานทะเบียนประวัติ
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ1 ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบ2 ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลด
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลด
แบบใบลาพักผ่อน (doc) ดาวน์โหลด
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (doc) ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มงานบริหารงานพัฒนาและฝึกอบรม
แบบรายงานการไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
รายละเอียดรูปแบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในต่างประเทศระยะสั้น ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานและแบบรายงานการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการติดตามผลการดูแลพนักงานใหม่ (ระบบพี่เลี้ยง) ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลาศึกษานอกเวลาราชการ(pdf) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลาศึกษานอกเวลาราชการ(word) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการหรือแผนการไปฝึกอบรม ดูงานและเหตุผลความจำเป็นในการลาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ดาวน์โหลด
แบบรายงานการไปเพิ่มพูนความรู้วิชาการในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
แบบรายงานการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในต่างประเทศระยะสั้น ดาวน์โหลด
แบบรายงานการไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด
แบบรายงานขอทำความตกลงกับ ก.พ. ให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ดาวน์โหลด
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ดาวน์โหลด
โครงการหรือแนวการศึกษาและเหตุผลความจำเป็นในการลาศึกษา ดาวน์โหลด