Home กระบวนงาน การออกหนังสือรับรองฯ
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 04:40 น.

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรฐานและระยะเวลาการให้บริการกระบวนงาน เรื่อง การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร ลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานตามแผนผังด้านล่างนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 เวลา 05:40 น.