Home ผู้บริหารและบุคลากร
ผู้บริหารและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 02:35 น.

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

งานบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานงานบริหารงานบุคคล
นางสุกัญญา ต่อทรัพย์สิน
ตำแหน่ง
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31702

ข้าราชการ


นางสาววารี จุลโพธิ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31421

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษานางสาวธนิดา มหาสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31707
นางทัตพิชาภรณ์ อนันต์วิรุฬห์
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31706
นางสาวขวัญฤทัย ใจทัน
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31704นางสาวสุนทรี รุ่งเรือง
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31706
นางสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31704


นางสาวมะเหมี่ยว เล้าโสภาภิรมย์
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31711


นางสาวนฤมล ธรรมมานอก
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31421

งานทะเบียนประวัติ
หัวหน้างานงานทะเบียนประวัติ
นางคันธรส รตะนานุกูล
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31721

ข้าราชการ
นางสิริโสพา เหมะธร
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31723
นางมาลา อิ่นคำ
ตำแหน่ง
บุคลากรชำนาญการ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31722

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นางสาวศศิวิมล วัดตาล
ตำแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31724

งานพัฒนาและฝึกอบรม

นางอัจฉรา ทองส่งโสม
ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31731

ข้าราชการ
นางสาวนฤมล รังษีสมบัติศิริ
ตำแหน่ง
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31732
นางพัฒน์จิมา นาคอ่อน
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31735

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
นางสาวสุมลรัตน์ ยศสมบัติ
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31733
นางสาวธันยาภรณ์ ทองทับทิม
ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31733ลูกจ้างประจำกองการเจ้าหน้าที่
นายสรวิศ คุ้มภัย
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
โทรศัพท์(เบอร์ภายใน) 31703


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 10:51 น.