Home ประวัติความเป็นมา
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 02:03 น.

ประวัติความเป็นมา

 

เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2505 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ให้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกองกลางขึ้น ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการในกองกลางเป็น 4 แผนก คือ

  1. แผนกสารบรรณ
  2. แผนกคลังและพัสดุ
  3. แผนกบริการนักศึกษา
  4. แผนกห้องสมุด

ต่อมา ปี พ.ศ. 2534 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) มีมติให้แบ่งส่วนราชการในกองกลางเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายคลัง ฝ่ายบริหารและธุรการ และฝ่ายการเจ้าหน้าที่ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยงานในกำกับในสำนักงานอธิการบดี โดยหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการจัดตั้งคือ กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งยกฐานะมาจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 02:16 น.