The Real Estate

home contact
 
รหัสบาร์โค๊ดประจำตัวบุคลากร
 
 
 
 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 
 
 

ใส่หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชนโดยไม่ต้องเว้น
วรรคหรือใส่เครื่องหมาย ใดๆ


หมายเหตุ
ระบบจะออกรหัส
บาร์โค๊ดให้กับผู้ที่มีรายชื่ออยู่
ในระบบ   MIS  แล้วเท่านั้น
หากท่านไม่สามารถออกรหัส
บาร์
โค๊ดได้กรุณาติดต่อ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตลิ่งชัน