... งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค้นหากฏหมาย

ที่
คำค้นหา
ประเภทกฏหมาย ประเภทเอกสาร
ประเภทย่อยกฏหมาย ปี พ.ศ.

   กฏหมาย เรียงตามหมวดหมู่

  กฏหมายบริหาร
  เป็นกฏหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจหน้าที่ของ รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ,
ผู้อำนวยการ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ฯลฯ
 
     
  กฏหมายการเงิน
  เป็นกฏหมายเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องอ้างอิงระเบียบ
จากกระทรวงการคลัง, กรมบัญชีกลาง มาร่างเป็นกฏหมายที่ใช้
ภายในมหาวิทยาลัย เช่นการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น
 
     
  กฏหมายกองทุน
  เป็นกฏหมายเกี่ยวกับกองทุนของคณะต่างๆ ซึ่งเงินส่วนนี้ได้มาจากการบริจาค
ของศิษย์เก่า, ผู้บริหาร ฯลฯ ที่บริจาคให้
 
     
  กฏหมายวิชาการ
  เป็นกฏหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ, การให้ปริญญากิติมศักดิ์  
     
  กฏหมายนักศึกษา
  เป็นกฏหมายเกี่ยวกับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
และเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาเรียนต่างๆ ฯลฯ
 
     
  กฏหมายสวัสดิการ
  เป็นกฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี
และภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น
การกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ,
การใช้ห้องสมุด, การใช้ห้องประชุม
 
     
  กฏหมายพนักงาน
  เป็นกฏหมายเกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย
เช่น การบริหารงานบุคคล, เงินเดือน, การเลื่อนขึ้นเงินเดือน ฯลฯ
 
     
  กฏหมายอิสระ
  เป็นกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิสระของมหาวิทยาลัย เช่น
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร
- สำนักงานบริการวิชาการ
- เภสัชกรรมศาลา